Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Tuchomie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Gmina Tuchomie

Data publikacji aplikacji: 2015-01-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-03

Aplikacja mobilna jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  • multimedia opublikowane przed dniem 2021-01-18;
  • poprawienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Szwindowska, b.szwindowska@tuchomie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 821 50 54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej aplikacji mobilnej lub elementu aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1. Żądanie powinno zawierać:
  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
  • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej aplikacji mobilnej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy znajduj się przy ulicy Jana III Sobieskiego 16, wejście od ul. Lipowej.

Przed budynkiem znajduje się wydzielone i oznaczone znakami pionowymi i poziomymi miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do wejścia do budynku prowadzą schody oraz podjazd z poręczą dostosowany do osób poruszających się na wózku.

W budynku brak jest wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych. Osoby z problemami motorycznymi mają jednak zapewnioną możliwość załatwienia wszystkich spraw w Biurze Obsługi Klienta na parterze.

W budynku zapewnione zostały jedynie wizualne informacje na temat rozkładu pomieszczeń (tablica informacyjna na każdym piętrze), na drzwiach poszczególnych biur są dotykowe identyfikatory z numerem biura. Osoby mające problem z odczytaniem mogą uzyskać informacje w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze. W budynku znajdują się informacje o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej w postaci tabliczek umieszczonych na ścianach w ciągach komunikacyjnych. Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym.